دیدار وگفتگوی صمیمانه مدیران ارشد گروه مارکوپولو با وزیر امورخارجه سابق جمهوری چک و سفیرکشورجمهوری چک درتهران

مدت زمان تقریبی مطالعه: 8 دقیقه

تاریخ انتشار: 22 مهر 1397
دیدار وگفتگوی صمیمانه مدیران ارشد گروه مارکوپولو با وزیر امورخارجه سابق جمهوری چک و سفیرکشورجمهوری چک درتهران
دیدار وگفتگوی صمیمانه مدیران ارشد گروه مارکوپولو با وزیر امورخارجه سابق جمهوری چک و سفیرکشورجمهوری چک درتهران