اهدای لوح تقدیر از طرف معاونت اول محترم رییس جمهور، جناب آقای جهانگیری به ریاست هییت مدیره مارکوپولو آقای دکترداود فرزانه

مدت زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه

تاریخ انتشار: 19 مهر 1397
اهدای لوح تقدیر از طرف معاونت اول محترم رییس جمهور، جناب آقای جهانگیری به ریاست هییت مدیره مارکوپولو آقای دکترداود فرزانه
اهدای لوح تقدیر از طرف معاونت اول محترم رییس جمهور، جناب آقای جهانگیری به ریاست هییت مدیره مارکوپولو آقای دکترداود فرزانه