بازدید دبیر اول سفارت روسیه از هلدینگ مارکوپولو با حضور مدیران ارشد مجموعه

مدت زمان تقریبی مطالعه: 9 دقیقه

بازدید دبیر اول سفارت روسیه از هلدینگ مارکوپولو با حضور مدیران ارشد مجموعه
بازدید دبیر اول سفارت روسیه از هلدینگ مارکوپولو با حضور مدیران ارشد مجموعه