• اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم.(امضاء شده).
 • اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود).
 • تکميل فرم مشخصات فردي (به طور کامل).
 • 2 قطعه عکس 5/3 ×5/4 رنگي، زمينه سفيد و کاملاً از رو به رو بدون عینک و جدید .
 • تر جمه انگلیسی از تمام صفحات شناسنامه مسافران .
 • ترجمه انگلیسی گواهي اشتغال به کار، روزنامه رسمي (آگهی تاسیس و تغییرات) به همراه نامه معرفی نامه روی سر برگ شرکت ،پروانه کسب، پروانه وکالت ، پروانه مطب ، پروانه دائم پزشکی و کارت نظام پزشکی .
  * در گواهي اشتغال به کار بايد نام و سمت مسافر ، ميزان درآمد و تاريخ مرخصي مطابق با تاريخ تور بهمراه فیش حقوق سه ماه آخر .(همراه با مهر و امضاء توسط شخصي غير از مسافر بر روي سر برگ شرکت)
  * کسانی که فقط گواهی شغلی ( بخش خصوصی) ارائه می دهند لیست 6 ماهه بیمه اجتماعی با مهر و امضاء الزامی است. ( سوابق بیمه )
  * براي خانم هاي خانه دار گواهي اشتغال به کار همسر الزامي است.
 • براي افراد محصل ( دانش آموزان و دانشجویان ) ترجمه انگلیسی گواهي اشتغال به تحصيل با ذکر تاریخ سفر.
 • جهت معلمان ، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه : اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار به همراه فیش حقوق و و لیست 6 ماهه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان ( سوابق بیمه ) به همراه فیش حقوقی.
 • براي افراد بازنشسته، ترجمه انگلیسی حکم بازنشستگي و کارت بازنشستگي و آخرين فيش حقوقی الزامي است.
 • تمکن و پرينت انگلیسی حساب جاري بانکي 3 ماه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانک).
  * سپرده های بانکی (حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده برای هر نفر از مبلغ 500,000,000 ریال باشد).
  * ارائه گواهی تمکن به زبان انگلیسی برای سپرده¬‌های بانکی بلند مدت به همراه گردش سه ماهه سود به زبان انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضا بانک .
 • ترجمه انگلیسی سند مالکيت به نام مسافر (تمام صفحات).
  ** ترجمه انگلیسی رضایت نامه محضری پدر و مادر جهت سفر فرزندان زیر 18 سال با مهر و تائید دادگستر ی و وزارت امور خارجه..

با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید.
ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.