استقبال از مسافرین در سالن جایگاه اختصاصی. تحویل بار و اخذ کارت پرواز مسافران. استراحت و پذیرایی در فضای اختصاصی و امکان رزرواسیون سوییت در سالنCIP فرودگاه. بهره برداری از جایگاه بازرسی و کنترل گذرنامه اختصاصی. مشایعت از سالن جایگاه تا پای پرواز با خودروهای مخصوص تشریفات و بالعکس. اینترنت پرسرعت. رزرو مشایعت کنندگان و مستقبلین در سالن. خدمات حیوان زنده.